EHS&S-styring og -policy = Environment, Health, Safety and Sustainability Policy
Hybeko Helse, miljø og sikkerhet og bærekraft (EHS&S)-organiseringen sørger for at hele selskapet følger Hybeko’ helse, miljø og sikkerhet og bærekraft-policy. Styringsmodellen vi bruker for å oppnå dette har klart definerte mål, et enkelt sett med globale standarder, og en revisjonsprosess som sikrer samsvar til disse kravene.

Det er en policy for Hybeko om å:

 • Overholde gjeldende lover, regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet samt Hybeko standarder
 • Treffe egnede tiltak for å beskytte miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder, leverandører og naboer fra uakseptabel risiko
 • Treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre skader på arbeidsplassen og sykdommer; gi de ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø
 • Vurdere helse-, miljø- og sikkerhetseffekter før man starter en ny aktivitet eller prosjekt
 • Forstå helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter i design og anskaffelse av produkter og tjenester
 • Eliminere uakseptable risikoer fra maskiner, anlegg, produkter, tjenester og prosesser
 • Bestrebe seg på å kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet og å bevare naturressursene, eliminere bruken av giftige og farlige materialer, hindre forurensning, gjenopprette, gjenbruke og gjenvinne
 • Håndtere klimaendringer ved å redusere karbonfotavtrykket i driften, produktene og tjenestene våre
 • Kreve at leverandører overholder gjeldende lover, regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet samt Hybeko standarder
 • Vi i Hybeko skal ha en høy forretningsetikk og være profesjonelle i alt firmaet foretar seg.
 • Kjerneverdiene til Hybeko er tillit og respekt. Dette er kjernen i all relasjon og kommunikasjoner internt og eksternt. Dette gjelder også når vi handler på vegne av våre leverandører og samarbeidspartnere. Alle aktiviteter i og på vegne av firmaet må
  være i samsvar med god forretningsførsel, god etikk og anti korrupsjonsholdninger
 • Internt har firmaet utarbeidet egne etiske kjøreregler for alle ansatte som tar opp ansvaret for bla. trivsel, ordholdenhet, gode rutiner og systemer, gode holdninger, faglig oppdatering, krav til lojalitet, kommunikasjon, møtekultur, og å være
  representativ.
 • Vi følger FNs bærekraftsmål. Områder der virksomheten spesielt kan bidra er God helse og livskvalitet, God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Ansvarlig forbruk og produksjon. Samarbeid for å nå målene.
  Våre etiske retningslinjer skal gi våre arbeidstakere en forståelse på hvordan de alle kan bidra.
 • Som importør og forhandler av ulike maskiner håndterer vi mange elementer daglig som påvirker vårt indre og ytre miljø. Vi har et stort ansvar for å håndtere dette på en ordentlig måte.
 • Når det gjelder avfall og forurensning har vi etablert gode rutiner og holdninger. Vi har god returordning på farlig avfall. Vi bruker leverandører som tar miljø på alvor og som har tilsvarende gode rutiner. Alle ansatte må bruke løsningene og rutinene
  som er etablert for bedriften og den enkelte.
Hybeko aksepterer ikke brudd på internasjonale standarder som gjelder likestilling for menn og kvinner, ulike kulturer og politiske holdninger.